Halaman:Boe Beng Hiap Kek.pdf/60

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 58 —

djiwa akoe aken kasi toendjoek romankoe, soepaja kaoe bisa taoe bagimana roepanja itoe orang jang soeda anterken kaoe poenja djiwa pada radja acherat. . ."

Koetika Boe Beng Hiap Kek bitjara sampe disini, koenjoeng-koenjoeng Hee Pat mengangkat sabelah kakinja menendang dengen tipoe tjiong thian pauw ka djoeroesan anggota terlarangnja itoe hiapkek tapi ia itoe sama sekali tida berkelit, hanja pasang iapoenja koeda-koeda dengen berdjongkok sedikit sembari gerakin iapoenja khikang. Oleh kerna Boe Beng Hiap Kek djongkokin sedikit iapoenja badan, maka tendangannja Hee Pat mengenaken iapoenja peroet.

Tapi sabegitoe lekas oedjoeng kakinja itoe pendjahat mengenaken peroetnja Boe Beng Hiap Kek, lantes kadengeran soeara keras sebagi djoega menimpa! pada satoe batoe, berbareng dengen itoe Hee Pat mengaloearken satoe treakan keras lantaran kesakitan sedeng ia poenja badan djadi terpental dari atas itoe genteng roemah djato terbanting ka dalem satoe lataran batoe. Koetika Hee Pat menendang, ia poen ada gerakin iapoenja khikang, sebab ia soeda mendoega bahoea lawanannja boekan bangsa jang boleh diboeat permaenan, dan ia mengharep sadja lantaran diadjak mengemong, pikirannja hiapkek katarik ka laen djoeroesan, hingga ia tida bisa mendjaga itoe sera­ngan jang begitoe mendadak; tapi ternjata ia soeda kliroe. Boekan sadja iapoenja maksoed membokong tida bisa kesampean, malah sebaliknja iapoenja toelang kaki jang menendang mendjadi remoek lantaran kena „keng" atawa tenaga jang menoelak dari dalem badannja Boe Beng Hiap Kek, kerna Hee Pat poenja khikang ada terpaoet djaoeh sekali sama iapoenja lawanan.