Halaman:Boe Beng Hiap Kek.pdf/59

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 57 —

banjak, mengapa berlakoe semboeni, tida maoe mengoendjoek kaoe poenja roman dengen teroes-terang ? Orang jang soeka berlakoe semboeni boekarmja satoe laki-laki dan tida bisa diseboet satoe hiapkek !"

„Hahaha! apa kaoe maoe perdoeli akoe ada satoe laki-laki atawa boekan, satoe hiapkek atawa apa djoega?" kata Boe Beng Hiap Kek sembari tertawa bergelak-gelak. „Harganja akoe poenja diri tida nanti djadi naek atawa toeroen, dengen poedjian atawa poen tjelahan dari manoesia jang seperti kaoe ini. Akoe tida perdoeli priha! nama poedjian jang kosong melongpong, hanja akoe tjoema perloeken sadja apa ke­adilan soeda didjalanken atawa tida, apa orang-orang boesoek dan djahat soeda bisa ditindes atawa tida. Kaloe sadja sabegitoe djaoeh keadilan soeda bisa di­ djalanken, orang-orang boesoek dan djahat dapet di­ tindes, apatah akoe maoe perdoeli prihal dirikoe di­seboet laki-laki dan hiapkek atawa boekan ? Akoe tjoema mendjalanken sadja apa jang akoe poenja liangsim soeroe dan rasa baek, tapi boekannja boeat mentjari nama dan poedjian. Hal ini kaoe bisa liat sendiri sama akoe poenja nama pedengan, boekantah berboenji Boe Beng Hiap Kek, satoe hiapkek jang ti­da ada namanja !"

„Boleh djadi kaoe betoel, tapi terhadep padakoe, itoe' keadahan tida tjotjok," kata Hee Pat. „Sebab kaoe dan akoe bakal bertempoer, nanti pada waktoe kaoe atawa akoe kena kapoekoel dan mendapet loeka berat hingga djiwa bakalan tiwas, toch sedikitnja akoe moesti bisa liat romannja itoe orang jang membinasaken padakoe, atawa sebaliknja siapa adanja itoe orang jang akoe soeda bisa roeboeken."

„Kaoe poenja omongan ada benernja djoega, tapi nanti sadja pada waktoe sasoedanja kaoe maoe poetoes