Halaman:Boe Beng Hiap Kek.pdf/54

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 52 —

dapet anggepan bahoea itoe tetamoe malem ada orang dari laen tempat, jang kabetoelan djalan meliwat ka sini, dan mendapet taoe itoe oeroesan, lantes toeroen tangan tapi sekarang itoe hiapkek soeda berlaloe ka laen tempat, lantaran meliat tikoan soeda melepasken Lie Kiauw Tjia dari tangannja koelawarga Thee. Kaloe sadja itoe doegahan ada bener, sasoenggoenja ini oeroesan ada banjak lebih soeker dari apa jang lebih doeloe didoega.

Tida njana pada malem katiga, tatkala Hee Pat djoestroe bikin pendjagahan di bagian blakangnja itoe kantoor tikoan, jaitoe bagian jang ditinggalin oleh itoe ambtenaar bersama familienja, mendadak ia dapet liat satoe bajangan item berklebat di atas genteng, tapi lantaran gerakannja itoe bajanwan ada begitoe tjepet, tambahan itoe malem ada begitoe gelap kerna soeda boentoet boelan Siegwee, hingga Hee Pat tida bisa liat terang apa itoe manoesia atawa tjoema satoe koetjing sadja. Ia tida maoe mengasi tanda bahaja pada sabelonnja meliat terang keadahannja perkara. Maka ia tjoema menjoesoel ka atas itoe genteng dengen berlompat naek : tapi sesampenja di atas, ia tida dapet liat satoe apa, katjoeali genteng-genteng jang berbaris dan woewoengan roemah.

,,He, bajangan apa jang akoe liat?“ menggrendeng ia sendirinja. ,.Biar poen betoel ada satoe koetjing, toch tida bisa djadi gerakannja ada begitoe gesit dan dalem sakedjepan mata sadja soeda linjap dari pemandangan. Kaloe kaoe dibilang tida keliatan lantaran gelap tida bisa djadi, kerna akoe poenja mata bisa meliat di tempat gelap, kerna akoe poen terkenal dengen nama djoeloekan si kokokbeloek.”

,,Hahaha! kokokbeloek jang bermata lamoer!" kadengeran satoe orang berkata sembari tertawa di