Halaman:Boe Beng Hiap Kek.pdf/40

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 38 —

„He, semoea orang brenti doeloe sebab akoe maoe bitjara sama ini soehoe," berseroeh ia pada moeridmoeridnja.

Itoe prentah tida perloe moesti dioelangken sampe doea kali, sebab memang itoe moerid-moerid soeda merasa djerih, dan kaloe boekannja merasa takoet pada goeroenja, lebih siang iaorang soeda pada maboer, maka sasa'at itoe djoega, iaorang lantes pada berlompat moendoer dari kalangan pertandingan. Tjeng Sian Hweeshio poen brenti gerakin iapoeiija golok, kamoedian memandang pada The Tay HÖu dengen tida berkesip.

„Kaoe maoe bitjara apa sama akoe?" menanja ia achirnja.

„Akoe liat soehoe ini ada satoe hohan jang gagah perkasa," kata The Tay Hou sembari bersenjoem, „dan akoe taoe bahoea soehoe ppenja kadatengan ka sini, tentoe lantaran kakoerangan onkost djalan dan maoe pindjem padakoe. Tjoema menjesel sekali soehoe tida menanjaken katerangan, jang djelas di loearan, apa akoe ini ada saorang moeris atawa Saorang jang soeka sekali mentjari persobatan sama orang-orang dari kalangan kang-ouw. Boekan djarang akoe soeka menoeloeng sobat-sobat dari kalangan kang-ouw jang kakoerangan onkost, sebab perkara bebrapa poeloeh atawa ratoes tail perak, akoe selamanja bersedia boeat kasiken pada orang orang gagah dan berharga boeat dapetken akoe poenja bingkisan."Tjeng Sian sama sekali tida merasa koeatir ba­hoea dirinja bakai dipantjing atawa didjebak, hanja dengen lantes menjataken bahoea iapoenja kadatengan ka'sini, perloenja maoe memindjfem onkost djalan sariboe tail perak, dan djika toean roemah ada begitoe