Halaman:Boe Beng Hiap Kek.pdf/29

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 27 —

Itoe hari, sebagimana biasa, semoea moerid masoek sekola, dan kadoea goeroenja poen mengadjar seperti sari-sari. Baroe sadja lepas sekola tengahari boeat kasi koetika anak-anak jang tida menginap di sitoe poelang makan ka masing-masing poenja roemah, koetika Tan Kie Hou djoestroe memaen di itoe lapangan roempoet, di sabelah blakangnja itoe roemah sekoa, bersama iapoenja beprapa temen jang bajar makan pada seko­lahan, mendadak satoe boedjang masoek mengasi taoe bahoea di loear ada saorang jang mengakoe ber­nama Tan A Toa minta bertemoe sama Tan Kie Hou siaoya boeat satoe oeroesan penting.

Tan Kie Hou djadi sanget terkedjoet koetika mendenger Tan A Toa dateng mentjari padanja, boeroe-boeroe ia berlari-lari kaloear boeat katemoeken boe­djang itoe, kerna ia kiraken boleh djadi ajah atawa iboenja mendapet sakit atawa poen maoe memesen ini dan itoe. Tatkala ia bertemoe moeka pada itoe boedjang, dengen lantes Tan Kie Hou mendapet kanjatahan bahoea iapoenja doegahan meleset djaoeh sekali, kerna itoe boedjang oendjoek paras moeka jang berseri-seri dan bersoemanget.

„He, kaoe bikin akoe djadi kaget, A Toa," kata Tan Kie Hou, „sebab tida sari-sarinja kaoe dateng mentjari akoe disini. Ada oeroesan apa sih makanja kaoe djadi begitoe senang dan bergoembira?"

„Oh, kabar senang, kabar girang, siaoya," kata Tan A Toa sembari bersenjoem-senjoem; „tapi disini akoe tida bisa bitjara dengen laloewasa, akoe ingin bitjara di soeatoe tempat jang terpisa sama orang banjak."

„Oh, kaoe ini hari sasoenggoenja aneh sekali," kata Tan Kie Hou; „tapi tida apa, mari ikoet akoe masoek ka dalem, dan kita aken bitjara dalem akoe poenja kamar tidoer. Sebab akoe tidoer bersama