Halaman:Boe Beng Hiap Kek.pdf/25

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 23 —

,,sadari kaoe balik poelang ka sini, akoe soeda perhatiken kaoe poenja sikep dan gerakan sabagi djoega saorang jang djoestroe mendongkol; bermoela akoe kiraken kaoe kena digegerin oleh kaoe poenja orang toewa, atawa poen lantaran soeatoe oeroesan jang berhoeboeng dengen roemah tangga; tapi blakangan akoe mendapet kanjatahan bahoea doegahankoe itoe kliroe. Kaoe boekannja merasa mendongkol boeat oeroesan jang berhoeboeng dengen kaoe poenja diri sendiri, hanja mendongkol dalem soeatoe hal jang berhoeboeng dengen laen orang poenja oeroesan. Apatah sekarang kaoe soeka tjtritaken itoe oeroesan padakoe?

Tan Kie Hou dengen tida oesa dioelangken boeat kadoea kali, lantes sadja moelai toetoerken apa jang ia soeda saksiken dengen kadoea mata sendiri, dan djoega penoetoerannja iapoenja boedjang Tan A Toa.

Sapandjang waktoe ia bitjara, kadoea tangannja di­kepel dengen keras, sedeng iapoenja soeara dengen per­lahan djadi bertamba sengit. Achir-achir saking terlaloe djengkel ia djadi mengoetjoerken aer mata, dan bitjara dengen sasenggoekan. Tan Ko Wie oesap-oesap poendaknja itoe botja sembari menghiboer.

„Kaoe ini sasoenggoenja ada satoe anak jang berhati baek dan soeka sama keadilan," kata ia; „tjoema sajang kaoe poenja oemoer masih terlaloe moeda dan belon mempoenjai kapandean tjoekoep boeat melakoekan pakerdjahannja hiapkek; tapi kaoe djangan djadi djengkel begitoe roepa, jang tjoema aken membikin soesa kaoe poenja badan sendiri sadja. Kaoe haroes tida loepa bahoea Thian selamanja ada sanget adil, kaloe sabegitoe djaoeh iapoenja keadilan masih belon didjalanken, itoelah tentoe lantaran itoe orang-orang jang melakoeken kadjahatan masih belon sampe tem-