Halaman:Boe Beng Hiap Kek.pdf/15

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 13 —

hal mana membikin ia itoe djadi merasa beroentoeng sekali atas kadatengannja Tan Ko Wie ka itoe kampoeng. Sedeng Tan Kie Hou poenja badan samingkin lama djadi samingkin sehat, malah keliatannja iapoenja toeboe ada ampir sama dengen anak-anak jang soeda beroemoer ampat atawa limabelas taon, sekali itoe waktoe ia masih belon tjoekoep beroemoer doeabelas taon.

Satoe hal jang paling aneh, kaloe di waktoe itoe anak-anak sekola lagi memaen di antara marika satoeroenja, seperti maen petak, berlompat atawa poen berlomba lari, selamanja Tan Kie Hou sendiri jang paling bagoes dan paling pande. Djika di waktoe maen petak, tida ada satoe anak jang bisa dapet tangkep padanja, tida perdoeli anak-anak jang soeda ber­oemoer lima atawa anembelas taon, sebab kaloe satoe kali ia egosin badannja dengen lantes ia bisa meledjit hingga orang jang maoe menangkep padanja djadi toebroek angin; tapi kaloe ia jang maoe menangkep laen orang, tida perdoeli orang jang bagimana tjepet larinja, dengen bebrapa kali lontjat sadja orang soeda kena terpegang oleh ianja. Oleh kerna itoe djoega, Tan Kie Hou sanget di'indahken oleh iapoenja temen-temen sekola, tida perdoeli besar atawa poen ketjil.

Pada soeatoe hari kabetoelan hari rajah Tjengbeng, roemah pergoeroean ditoetoep satoe hari, Tan Kie Hou poen sadari kemaren sorenja soeda poelang ka roemah orang toewanja, sebab di hari berikoetnja ia maoe toeroet pergi tetjoa ka koeboeran leloehoernja. Di waktoe masih pagi sekali Tan Kie Hou soeda bangoen dan mejakinken iapoenja ilmoe pat-twan-kim dalem