Halaman:Boe Beng Hiap Kek.pdf/102

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 98 —

paling blakang dan diroeboehken oleh itoe bangsa Tartar. Dari iaorang poenja pembitjarahan lantes bisa dikatahoei jang marika itoe ada anggota perkoempoelan penjinta jang maoe meroeboehken bangsa Boan dan mendiriken lagi karadjahan bangsa Han.

„Oh, kiranja kadoea soedara Ong," kata lagi Boe Beng Hiap Kek. „Mana itoe kapala goendoel jang baroesan akoe tinggalken di sini ?”

„Soeda dibawa pergi ka kita poenja tempat semboeni oleh doea kawan kita,” djawab satoe di antaranja. „Abis itoe kapala goendoel maoe dibagimanain?"

„Apa iapoenja oerat soeda ditiam lagi? sebab kaloe kalamahan ia poenja djiwa bisa tiwas.”

„Belon; biar sadja ia mampoes, kaloe tida kaboeroe dibaekin, sebab itoe kapala goendoel kadosahannja sanget banjak, teroetama ia ada mendjadi spionnja bangsa Boan, hingga pantes sekali djika ia dihoekoem mati.”

„Kaloe begitoe tida apa,” kata Boe Beng Hiap Kek, „tadinja akoe ingin mengompes katerangan dari ianja. Apa tida ada kabar apa apa?”

„Apa kaoe belon bertemoe sama kaoe poenja istri ?”

„He kapannja ia dateng ?” menanja Boe Beng Hiap Kek dengen heran. „Tida akoe belon bertemoe sama ianja; sekarang ia ada di mana?”

„Ia pergi mentjari pada kaoe di itoe roemah pergoeroean, heran sekali mengapa tida bertemoe.”

„Nah, kaloe begitoe, bawa djoega ini orang ka kaoe poenja tempat semboeni. Ia tra'poenja kamampoehan jang boleh dimaloein, boleh kerem sadja sampe kita poenja oeroesan beres, kamoedian boleh lepasken padanja. Sekarang akoe maoe pergi mentjari istrikoe.”

Sehabisnja berkata begitoe ia lantas tiam lagi kateknja Tjhio Goan Beng dan tendang blakangnja dengen