Halaman:1629 Ruyl.pdf/35

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

tik pipi-mů kanan, tůnd’jok jang kiri d’jůga akan dia.

40 D’jikkelů pon barang ſiapa hendak bagůam dang-an mů, daan de ambiln’ja bad’jů-mů, beri jang ſelimot d’jůga akan dia.
41 D’jikkelou barang ſiapa gaga-ï-mů akã ber-d’jalan ſad’jam ka ſertan’ja pigila důa-d’jam dãgan deä.
42 Berila akan ſiapa minta dari pada angkau: daan d’jang-an balik můka-mů dari pada ſiapa hendak ber-ůtang.
43 Sůda kamů mending-er katta: berkaſſeh akan amſa ja-mů daan berbintſi akan ſatrů-mů.
44 Tetapi aků beritau mů: berkaſſe akan ſatrů-mů: berpileharakan ſiapa maki-mů:bůat bakti akan ſiapa bintſimů, daan menjůmba karna ſiapa bergaga daan berikůt-mů.

45 Agar kamů menjadi anak bappa-mů jang berdůdok kadalam ſorga: karna dia menaiki mataharin’ja atas jang baik daan d’jahat, daan ber-ůd’jan atas jang adil daan jang