Habis Gelap Terbitlah Terang/Boeah pikiran jang dipetik dari pada soerat-soeratnja jang tiada disiarkan

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Habis Gelap Terbitlah Terang  (1922)  oleh Kartini, diterjemahkan oleh Armijn Pane
Boeah pikiran jang dipetik dari pada soerat-soeratnja jang tiada disiarkan

BOEAH PIKIRAN JANG DIPETIK DARI SOERAT-SOERATNJA JANG TIADA DISIARKAN.

______

Saja pertjaja akan Toehan jang rahman dan rahim, kepada koernia jang penoeh dengan tjinta dan sajang, jang memberi berkat bagi kita.

Kami menempoeh djalan dengan kebenaran, pengharapan dan kepertjajaan; Toehan, jang menjoeroeh kami mengerdjakan kerdja itoe, Toehan itoelah jang mendjaga kami; Toehan akan menjamboet, memapah, djikalau kami berdjalan gojang, dan mendirikan djikalau kami djatoeh!

______

Dari manakah saja mendapat boedjoekan dan kekoeatan oentoek dirikoe? Ialah dengan sekoerang-koerangnja memikirkan hal oentoek diri sendiri, sebanjak-banjaknja dan jang teroetama sekali ialah sekalian oentoek bahagia orang lain.

Sekarang tahoelah saja, apa rahmat dan berkat jang keloear dari pengadjaran jang bagoes itoe:,Loepakan diri sendiri, sajangi diri sendiri kemoedian sekali."

Tentang bersifat jang seperti itoe, saja hanjalah orang jang baroe memoelaï. Kami selaloe telah mengatakan, dan sesoenggoehnja dengan hati jang ichlas, bahwa bagi kami ta' ada sedikit djoea jang menjoesahkan kami, apabila dalam hal itoe kami dapat menolong orang lain.

Kami telah memikirkan soeatoe djalan oentoek memberi pertolongan, dan lain dari pada djalan itoe tiadalah kami pikirkan.

Kami mengira akan berbahagialah kami, djikalau sekiranja kami dengan djalan jang demikian dapat memberi pertolongan. Dalam djalan itoe mémang tersemboenjilah kelobaan oentoek diri sendiri, karena kami telah menjatoekan diri kami dengan djalan jang memberi paédah oentoek orang-orang lain dan oentoek mendjadi koerban. Kesampaian kehendak kami itoe menjebabkan diri kami mendjadi berbahagia. Karena itoelah maka kami mengatakan, bahwa sesoenggoehnjalah banjak sedikitnja ada tersemboenji kelobaan didalam djalan jang kami toeroet itoe. Kemenangan jang bagoes sekali dan jang sesoekar-soekarnja boléh didapat oléh manoesia, ialah mena'loekkan diri sendiri.

______

Kami ta' soeka dan ta' dapat mempertjajai, bahwa laki-laki jang menjajangi dan mentjintai boendanja dengan sebenar-benarnja boléh mendjadi orang djahat. Hal itoe seakan-akan soeatoe keadaan jang moestahillah bagikoe.

______

Sekali-kali tiadalah meréka itoe laki-laki jang sedjahat-djahatnja, djikalau meréka itoe mendjadi sahabat-sahabat jang setia dari pada saudara-saudaranja jang perempoean.

______

Persahabatan jang tiada bersendikan keloeroesan hati jang sebenar-benarnja, ta' dapatlah mendjadi persahabatan jang sedjati, dan moestahil dia akan kekal.

______

Amatlah senangnja akan mempoenjai kekoeasaan, tetapi iapoen mendatangkan ketakoetan poela. Kadang-kadang amat soekar benar akan menoendjoekkan dimana batasnja antara djahat dengan baik.

______

O, keinginan dalam hatikoe kerap kali berteriak-teriak hendak pergi kepada meréka jang berhati sederhana. Kami tidaklah hendak memoesnahkan kesederhanaannja, dan tiadalah poela hendak mengadjarkan hal-hal jang lain kepadanja. Kami soeka membiarkan meréka itoe dalam kesederhanaan dan boedi pekertinja itoe, tetapi kami soeka mentjoba membawa peroebahan pada kedoea hal jang terseboet tadi, djikalau sekiranja 'adat lembaga dalam kesederdahanaan dan boedi pekerti meréka itoe adalah berlawanan dengan roekoen ketjintaan.

______

Renggoetkanlah soeatoe pohon jang mendjalar sampai akar-akarnja jang beriboe-riboe dan mentjengkam itoe terlepas dari djoendjoengnja, dan tentoelah pohon itoe akan tergantoeng atau njawanja akan melajang. Lamalah waktoenja sesoedah itoe, maka ia akan hidoep kembali.

Pikiran dan pendapatan jang telah toea ta' moedah diboeangkan orang, dan diganti dengan tjita-tjita jang baroe. Boeah pikiran jang lama-lama itoe masih berkoeasa selama masih dimoeliakan dalam negeri, tetapi kemaoean jang baroe dengan segarnja pestilah akan mendapat kemenangan.

Dari jang mati timboellah hidoep jang baroe! Hidoep jang baroe itoe ta' dapatlah dimoesnahkan; betoel hari ini dapat memboenoehnja, tetapi ésoknja hidoep itoe akan lahir poela kembali dengan kekoeatan, dan kesegarannja selaloe bertambah-tambah!


_______